Polityka prywatności Xchanger
Przetwarzanie danych osobowych, które zapewni prywatność naszych użytkowników i klientów to
jeden z naszych priorytetów. Dlatego Xchanger stosuje zasady ochrony danych osobowych
wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - dalej jako RODO.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest [●]
- do określenia czy administratorem jest podmiot
polski, czy angielski; dalej jako Xchanger
Dlaczego Xchanger przetwarza moje dane osobowe?
Xchanger przetwarza dane osobowe swoich użytkowników w celu świadczenia na ich rzecz usług
polegających na umożliwieniu użytkownikom porównania kursów walut i wybraniu najkorzystniejszej
oferty. Xchanger agreguje informacje o kursach walut z różnych firm zajmujących się wymianą walut i
udostępnia użytkownikom informacje o tych kursach, aby użytkownik mógł wybrać najkorzystniejszą
z nich i dokonać transakcji wymiany waluty. W tym celu Xchanger przekazuje dane osobowe
użytkowników firmom, które zajmują się wymianą walut i mogą przeprowadzać, na żądanie
użytkownika, transakcje wymiany walut.
Dzięki Xchanger użytkownik może łatwo wybrać najkorzystniejszy kurs wymiany waluty i dokonać
transakcji bez konieczności zakładania kont w wielu kantorach internetowych lub innych firmach
świadczących tego typu usługi. Dlatego też dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione
kantorom internetowym lub innym firmom świadczących usługi wymiany walut.
Xchanger, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów prawnych, w tym w szczególności dla celów
zidentyfikowania stron transakcji płatniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarza
szeroki katalog danych osobowych użytkowników, na który składają się następujące dane:
- imiona i nazwiska,
- dane adresowe,
- PESEL,
- NIP,
- numer dokumentu tożsamości,
- dane dotyczące płatności, w tym numer rachunku bankowego.
Dla wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Xchanger, w tym wynikających z przepisów
prawnych odnoszących się do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
użytkownicy mogą zostać zobowiązani do przekazania do Xchanger kopii dowodów osobistych lub
innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Wywiązując się z tych obowiązków Xchanger w
pewnych wypadkach musi dokonywać profilowania swoich użytkowników, aby zapobiec popełnianiu
przez nich przestępstw.
Xchanger przetwarza również dane osobowe użytkowników, którzy się kontaktują z Xchanger, np. w
celu złożenia reklamacji czy poznania naszej oferty.
Xchanger może przetwarzać też dane osobowe użytkowników dla celów dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.
Xchanger przetwarza również dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na kontakt marketngowy
lub wyraziły chęć otrzymywania ofert promocyjnych.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
W przypadku świadczenia usług przez Xchanger podstawą prawną dla przetwarzania danych
osobowych jest realizacja umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz konieczność
wypełnienia ciążących na Xchanger obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W przypadku rozpatrywania reklamacji lub odpowiedzi na zapytania oraz dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Xchanger (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketngowy lub wyrażenia chęci otrzymywania ofert
promocyjnych podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Xchanger informuje, że raz udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana, co
jednak nie wpływa na ważność czynności przetwarzania podjętych przed jej wycofaniem.
Jakie są prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?
Każdemu użytkownik Xchanger przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:
1.
Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że można zwrócić się do Xchanger o
potwierdzenie czy Xchanger przetwarza dane osobowe. Ponadto, zgodne z prawem dostępu
można zwrócić się do Xchanger uzyskanie kopii danych, które są przetwarzane.
2.
Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że można zwrócić się o
poprawienie i zmianę danych osobowych, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
3.
Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że można wnosić, aby Xchanger usunął dane
osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofnie się zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, a Xchanger nie ma innej podstawy do przetwarzania
danych (dzieje się tak na przykład, gdy cofniesz zgodę na kontakt marketngowy) albo dane
osobowe, które zostały przekazane staną się Xchanger zbędne. Jednak pomimo żądania bycia
zapomnianym, w niektórych przypadkach Xchanger nie usunie danych osobowych. Taka
sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami lub w
przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów wypełnienia
obowiązków prawnych.
4.
Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że można żądać, aby Xchanger
zminimalizował wykorzystanie danych osobowych. W takim przypadku jednak korzystanie z
usług Xchanger nie będzie możliwe do czasu rozpoznania żądania.
5.
Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że można otrzymać dane osobowe, które
zostały nam przekazane. Xchanger na żądanie dostarczy kopię danych w formacie
elektronicznym lub prześle dane do wybranego przez użytkownika podmiotu.
6.
Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że można w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli Xchanger
przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Wniesienie sprzeciwu
będzie oznaczało, że Xchanger zaprzestanie wykorzystania danych w tym celu, chyba że
będzie to konieczne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Xchanger lub dla
celów dochodzenia roszczeń.
7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak długo Xchanger będzie przetwarzał dane osobowe?
Xchanger będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników przez cały okres świadczenia na ich rzecz
usług. Jednak nawet po zakończeniu świadczenia usług Xchanger będzie przechowywał dane
osobowe dla celów wynikających z nałożonych na Xchanger obowiązków prawnych, w tym zwłaszcza
wynikających z przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania
terroryzmu i ustaw podatkowych.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketngowych dane
osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
Czy Xchanger może udostępniać dane osobowe użytkowników innych firmom?
Tak, z uwagi na charakter działalności Xchanger dane osobowe użytkowników mogą być
udostępniane innym firmom w celu umożliwienia użytkownikom wymiany walut lub
przeprowadzenia za pomocą tych firm innych transakcji.
Xchanger może również przekazywać dane do swoich podwykonawców, np. świadczącymi usługi
utrzymania serwerów.
Czy Xchanger przekazuje dane poza EOG?
Do potwierdzenia
Zmiany Polityki prywatności
Xchanger zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Zmiany mogą być
wywołane w szczególności oferowaniem nowych usług lub zmianą przepisów prawa.